Tuesday, October 25, 2016

Liǎng zhī lǎohǔ

兩 隻 老虎, 兩 隻 老虎,
两 只 老虎, 两 只 老虎,
Liǎng zhī lǎohǔ, liǎng zhī lǎohǔ,
Two tigers, two tigers,

跑 得 快, 跑 得 快,
跑 得 快, 跑 得 快,
Pǎo de kuài, pǎo de kuài,
Run fast, run fast,

一 隻 沒 有 眼睛, 一 隻 沒 有 尾巴,
一 只 没 有 眼睛, 一 只 没 有 尾巴,
Yī zhī méiyǒu yǎnjīng, yī zhī méiyǒu wěibā,
One no has eyes, one no has tail,

真 奇怪! 真 奇怪!
真 奇怪! 真 奇怪!
Zhēn qíguài! Zhēn qíguài!
Really strange! Really strange!

No comments:

Post a Comment