Saturday, May 7, 2016

Friends我 的 朋 友 在 那 里
wǒ de péng yǒu zài  nǎ  lǐ
where are my friends

一 二 三 四 五 六 七
one two three four five six seven

我 的 朋 友 在 那 里
wǒ de péng yǒu zài  nǎ  lǐ
where are my friends


在 这 里,  在这里
zài zhè lǐ  zài zhè lǐ
here, here

我的朋友在这里
wǒ de péng yǒu zài zhè  lǐ
My friends are here

No comments:

Post a Comment