Saturday, May 7, 2016

nǐ xǐ huān nà zhǒng yán sè?
红色大船 呜呜呜
hóng sè dà chuán wū wū wū
黄色公车 叭叭叭
huáng sè gōng chē bā bā bā
绿色火车 隆隆隆
lǜ sè huǒ chē lóng lóng lóng
红,黄,绿
hóng , huáng, lǜ
你喜欢那种颜色?
nǐ xǐ huān nà zhǒng yán sè?
黑色单车 叮叮叮
hēi sè dān chē dīng dīng dīng
白色飞机 咻咻咻
bái sè fēi jī xiū xiū xiū
蓝色汽车 卜卜卜
lán sè qì chē bǔ bǔ bǔ
黑,白,蓝
hēi, bái, lán
你喜欢那种颜色?
nǐ xǐ huān nà zhǒng yán sè?
我喜欢所有颜色
wǒ xǐ huān suǒ yǒu yánsè
我喜欢所有颜色
wǒ xǐ huān suǒ yǒu yán sè


No comments:

Post a Comment